Khamis

Kata-Kata Hikmah

TOKO YOH SAMA-SAMA MENGINDAN NU TANGAR KIHIKMAH ITONOH:

KOTOKOON YANG ERAPAT ADO YANG EWOGAT.
Toko kiawi perloh mengemas nu somangat perpaduan om saling mengobanto, so to’oi yoh tontong nu titik kebesagan.Ido batang lidi osanang podangon nga ong segonggam maadi esusah podangon.

OSABAR PONGOLIONG NU MALOON,TEKUN PONGOWIT NU ORANI.
Selalom setiap nu laku om koraja toko,memerlu nu osabar.Ong dai,osanang toko muputus somangat se tongah nu lalan.manakala otekun mengewit setokoh lobih erani nu kejayaan yang moingin copaian toko.

WONOWOH ITONOH DADOH JAMINAN KECUALI IDO NU PELUANG.
Setiap toko yang nekelahir sewonowoh too kuwai peluang toko masing-masing memilih nu ruang kewiwiyawan.Setiap toko dai keperanah koiloh onu yang leluan toko selanggau miyaw.Samada osanang ataupena opayah.

TUDUK KOJADI TELAGA NU BUDI,MONGAJAR KOJADI PENULUH NU ATOI.
Kuwai ilimu,etias toko.Dai erugi insane pun sabat ong ilimu etias toko.okona soko harta wonowoh.

MIYAW TOO SOKO AISKRIM,OKANON SEBELOM POH ESAIR.
Hayat lobow to oipak saja.Irosanan miyaw too noh mengewaid nu panduan yang ni ta’ak.Toko kiawi kuwai duo khazanah yang dai enilai iri yoh al-quran om as-Sunah.

BOLAJAR POH MONDI'E SEBELOM MONARAI MUNDAK.
IDO kehadir sebelum DUO om TELO kehadir selepas niyoh..

LOBIH KIHARGA MUTIARA 'SEBUTIR' ONGKIAT 'PASIR' SEPANTAI.
Nga osanangkah yeomen yang ‘sebutir’ ri? Atau kejadi ‘sebutir’ ri?..

MURUNDING CORDIK OM OPANDAI,KOPAHAM DUO KOJADI IDO.
Kowai isoi2 yang moingin mengejalas nu itoo noh?

LOBOW YANG LUMA'A MENGADAP NU KESUSAHAN SELAID LAID AKAN EMAJU.
Opogi ogagal! Dadoh kewiwiyawan tanpa risiko, so risiko yoh kewiwiyawan toko.

Ahad

"PESANAN SEORANG PAKCIK"

Dai toko kodapat monsiow no ido perkara
Ong toko monsiow mengeguna nu mato yang eboka
Nga atoi toko etotop....

Ika.. renungimu sontagal onu sebana niyo
Matlamat nu perjuanganmu...
Sokionoh too esiowku ikau nekeraow'
merubah nu perjuangan muri
Sabat demi sabat harapan ni apa’ om ni ino’ mu
Inancur mu...

Eluluh om ekecewa si apa’mu
Ong kesiow semakin erani si anak niyoh
Yang kinasih,sinayang, om tinatang tonoh
Minengubah nu ido perjuangan....
Penambung nu matlamat
yang dai niyoh necapai...

Si apa’mu neawiyan nu pengorbanan
Dai peranah ekanal nu orati maalon
Sanggup mokorban nu koiwan
demi ido anak niyoh...

Sekionoh too si bopa’mu too mensiow
Harapan ni apa’mu ancur
Hanya nu ido kelipan nu mato...

Sekionoh ido anak semakin erawo’ nesasar
Pinegaruh nu angan-angan
Menantas nu bayang-bayang
Yang pasti niyoh dai akan kesampai...

Peroksaya yoh! Peroksaya yoh! Om peroksaya yoh!
Si Bopa mu too noh epogi musumpah...
Onu yang cinitamu dai akan ecapai...
Poroksaya yoh...

Adoh keporana necatat selalom nu sejarah kejayaan
Lobow yang nehanyut nu angan-angan
Berjaya selalom nu kewiwiyawan
Mencapai nu matlamat...

Dai poh kesampai masa niyoh
Idoh yang masih ginalar pelajar
Ejerumus selalom wonowo mosereng yang audot...

Sinta yang abadi ologa ya masa niyoh nanti..
Ungkiat nu saat itonoh
Piliyo’ antara duo lalan
Berjaya atau pena ogagal...

Yang pasti niyoh
ubayi arah lalanmu sekionoh too
Yang erani selalan nu ogagal…

Isnin

FAKTA BENAR VERSI BAHASA SUNGAI

1.Koiloh kah kawoh ong 350ml sungoi ongoion ungkiat sesingki om etuad sesili yang kowai 150ml sungoi suling om pobiaran edodah so apoi yang mamut 100 darjah celcius boleh kejadi no cecair ingaranan sungoi pinatoi.

2.Oporoksaya kawoh gaam sungoi sirap ido bahan asas selalom pemaalan nu ido helicopter.Sobab niyoh kajian yang inaal, ido pomaal nu helikopter memerloh no sungoi sirap pongoliong no logangon om peliong no openatan semasa momaal helicopter,ong ado sungoi sirap mungkin helicopter dai o’pod.

3.Ido koreta yang dinirip seosikap 220 km/j dai kodapat menantas kareta yang dinirip seosikap 40km/j ong kareta-kareta ri dinirip ungkiat arah botontangan.

4.Koiloh kawoh ga’am bondera Negara Denmark cinipta 700 tinaunan golo ri,ono yoh sabab niyoh bondera nesiroh paling olaid ginuna sewonowoh ungkiat pengonaan nu susu cap bondera.

5.Koiloh ka kawoh magnet seginis logam ataupena ginalar bosi opogi.Soko ingaran niyoh magnet yang opogi mongogayat nu botir-botir nu besi sendiang lomoga so iyoh.Pon sokonoh lobow yang inopah mongogayat no koreta okona magnet.

6.Koiloh kah kawoh sasak mengokat nu eko’ ong gonggowon.Ong sasak osadar iyoh woidon nu sesuatow,sisak mengokat no eko niyoh supaya barang iri dai mengewaid seiyoh atas alasan niyoh ong ado eko’ dai yoh sono “diekori” so ado yoh “ekor”.
7.Koiloh kah kawoh bahawa ido lobow normal dai boleh menudul nu tolingo kondiri memakai nu siku.

8.Koiloh kah kawoh pompoloh kodapat muli’ serumbun nosiroh insanpon siroh musit kadang2 orawo’ sampai yo rinibuan wato orawo’ ungkiat se rumbun dai opalid ataupona esilap insanpon siroh dai memakai nu kumpas.Sobab niyoh setiap rumbun nu
pompoloh kowai alamat niyoh kondiri sobana niyoh.

9.Koiloh kah kawoh bulud muapoi yang usia niyoh teloh niretusan taun sinahkan masih poh aktif lumetpo.Nga mongowaid nu kajia ahli bulud,apoi elektrik se waloi tokoh daiaktif ong dai obayaran bil niyoh selaid teloh nu ulan.

10.koiloh kah kawoh, lobow yang dai perana okisah langsung nu si’in,pangkat,kedudukan om harta sewonowoh sebana niyoh lobow gouton “orang utan”.

11.Koiloh kah kawoh ahli sains seseloroh wonowo musepakat ong okanon piyo’ “nasi ayam” okanon ong witilon.aaaaatian toko mutindakbalas ewesogan.Okanon piyo’ “nasi ayam” boleh ya’ gunaon sobagai obat penanang no inawo toko ong okanon piyo’ “nasi ayam” ri ona-ona yang mengebelanja so toko.

12.Om koiloh kawoh ka hamper kiawi pembasa koleksi owarong to noh monginam menodol no tolingo nosiroh memakai nu siku..hehehehe..dai normal maadi’…

13.koiloh kah kawoh ong kawoh lumuap selaid 8 tinahunan,7 ne ulan, 6 runat tenaga yang usiton boleh mengamut nu nu ido cangki kopi.

14.Ong kawoh montot selaid 6 tinaunan,9 ulan, kawoh boleh momaal gas yang kesukup memaal tenaga yang perluon selalom pemaal nu bom atom.