Jumaat

Dua perkara yang anda perluh ubah untuk mencapai kejayaan.

1.Mengegubah koiwan monsiliw lobow yang roros owarong.
Toko dai kedapat mengawoh no kejeyaan ong toko kakal soko sikap toko sokionoh too noh.Toko perloh mengubah roros yang lobih owarong supaya toko kedapat mengawoh nu tahap pencapaian yang lobih owarong,sekaligus memaal setoko musit lobih ecemerlang ongkiat lobow-lobow sekeliling toko.Roros yang owarong mengedorong setoko mengongoi nu tindakan yang owarong,hasil niyoh toko kealap nu pencapaian yang owarong.
Ungkiat serunat too,toko yoh mengubah nu koiwan toko,cara mutangar,gumaul,cara mensiow no lobow sondiang om persepsi toko nu kewiwiyawan.Sebana niyoh miyaw too noh dai okejam,nga toko lobow too yang okejam sekoiwan toko kendiri sebab niyoh dai mengengubah nu roros toko om tindakan toko monsiliw nu roros yang owarong om tindakan yang owarong untuk mengalap nu hasil yang owarong.Toko yoh sama-sama mu ondom-ondom.Supaya toko kedapat menapai nu kojayaan,soko yang inidam toko.Owarong selobow sondiang ataupena owarong sekoiwan toko kendiri.

2.Mubakti selobow sondiang
.
Ido pemudagangan,onu-onu ya soko mudagang nu gongamon ataupena memaal nu perkhidmatan.Ong kojion sebana niyoh onoh kiawi bakti toko semasayarakat toko.Sebelom poh musit kejadi nu dagangan borjaya,terlebih poh menabur nu bakti,mena’ak nu produk yang kuwai kualiti om khidmat yang kepuas nu inawo.Selopas ono baru yoh osowang lobow momolih nu produk toko kiawi mengeguna nu perkhidmatan yang nitaak nesiroh.Moinong a’ setoko.ong moingin berjaya selalom pelajaran,kekeluargaan,kejayaan,pemudagangan,om kewangan toko mesti yoh mubakti poh selobow sondiang.Selalom proses mu usaha mengawoh nu kejayaan,toko dai kedapat menolak ungkiat dai mengelibat nu lobow sondiang selalom kewiwiyawan toko.
Toko memerloh nu lobow sondiang setoko menimba nu ilimu ungkiat sesiroh kemudian toko memerluh nu lobow sondiang mena’ak nu ilimu yang kuwai setokoh supaya toko kedapat menimba nu lebih esuang ilimu yang induo kali lebih esuang ungkiat sebelom noh.Tokoyoh mengubah koiwan tokoyang owago,roros owago,mindset owago,akhlah yang lobih owarong.Sokionoh too toko perloh menabur nu bakti lobih owarong.Onu-onu ya itaak toko selobow sondiang alap toko mululi ido masa sondiang monsiliw nu ‘double’.