Rabu

Mengimbau Kenangan Semasa Jadi Cikgu (GSTT) Pedalaman Sabah

Suria mentari sinar berseri,
Sampan menyusur di pagi hari ,
Di daerah pedalaman mengabdikan diri,
Guru sejati menyahut seruan pertiwi.

Serita ku kali too mukait nu’ keidopan om pengorbanan airosanan nu sigu2 sepedalaman..pengalam to neirasanan ku kendiri sepanjang lobih korang telo ne tahun aku mengajar sepedalaman sebagai GSTT (Guru Sandaran Tidak Terlatih)..Nga mungkin okona rejiki ku kejadi nu sigu yang terlatih..mungkin siroh yang nekejadi sigu sandaran moinong seaku selalom tahun 2002-2004 koiloh nekoroh kai dai neketerus kejadi nu sigu yang terlatih…kerasa kai ya,pengorbanan mai guru pedalam masa iri soko dai inarga nu kementrian pelajaran.. 

kiawi kai guru sandaran dai terlatih pedalaman sabah tinamat kontrak tanpa kuwai bantuan ungkiat sekementrian pelajaran mengebantu sekai serapon (masow) semaktab perguruan masa iri.kuwai una mai yang lebih yoh 10 netahun mekhidmat sebagai GSTT pon tinamat kontrak..Jasa om pengorbanan mai ado penghargaan..onu pon kiawi tinggal oh kenangan,sekurang2 niyoh kuwai ya jasa mai mengedidik sekeloloingan yang dahaga nu ilmu..Seperenggan dipak tu seritaku mengajar sepedalaman sobagai sigu sandaran.

Selalom tahon 2002 permohonan ku mukeraja sebagai GSTT neterima..tontongku mengajar seido sekolah sepedalaman seDaerah Beluran Sandakan Sabah..SeSK.Abuan,Beluran..Jarak niyoh ungkiat sepekan Beluran Lobih korang 300 kilometer.Ado lalan sondiang,melainkan lalan songoi sobagai pengankutan utama niyoh mian seiskolah maid nu alud yang mengongoi numasa lobih kurang ido runat,nga ong cuaca dai ewarong mengongoi nu masa 2 nerunat ya..lalan niyoh pon mencabar so esuang jeram om edaras..Sepanjang aku mukhidmat seiskolah ri esuang pengalaman neirasananku..keberata aku ya neketuru sewatu so masa iri cuaca kumarau sungoi niyoh ecetek,mongokan kai ya nu bang2..om awi mai neketuru sewatu ri uran ekancang..mututup kai ya nu kimbos nga eyopos ya.
 
Insan kali aku nekologa di soko dai aku poroksasya nokologa aku di,so serau nu iri kuwai iskolah.Kemudahan pena ado,talian nu talipon ado,letrik ado,sungoi ebersih pon ado,kadai ado,ospital pon ado,byangkan setontong sokono pon lobow boleh ya miyaw.Masa iri kuwai 3 koiwan saja sigu d..
 
sewaloi guru sempodih, ido2ku mogul..sigu 3 koiwan poh sewaloi guru sesompodih.Sepanjang aku di ong awi memakai kai ya nu lampu pelitaan.ong mengonsang nu okanon momakai kai nu kompor (simawar).songoi mengharap nu sungoi uran..ong ado uran terpaksa mengalap nu sungoi se sungoi ontok inomon om pongonsak.
 
Nekekhidmat aku tooi baru yoh nokoirasa aku nu maksud esunyi.Keberata aku ido2 mogol seiskola so kiawi guru2 minusit mukurusus.sopanjang iri yoh aku mongajar kendiri ungkiat setahun 1 sampai yoh tahun 6.Tooi aku yoh nekebelajar mengiyow nu umbus gauton,kebelajar menyalam, momana nu pait,om mengerambat nu pait walon nu kona.
 
Kadang2 ketangi aku ya kendiri so koondom aku nu keluarga siino om siapa ku.ong kuwai ono2 sesiro dai ku oilaan so talipaun pon ado..onga aku borosakit pon oraw muli om ado ospital.Pon sokono bila koondomku tanggungjawabku mongodidik nu anak bangsa,tatapan ku ya inawoku..isoi poh harapan nosiroh ong okona kai gurur2 yang kosanggup mian setotntong nesiroh..kepuasan mai guru2 pedalaman bila monsiyow siroh borjaya om kedapat keraja ewarong..
  
Harapku kuwai antara siroh kejadi nu guru mengedidik setontong siroh kendiri.So kadang2 kuwai guru yang eyapit sepedalamn dai moingin mian di,kuwai pon dai kesampi sentahun minda yoh..pombelajaran seiskolah tergendala sono..

 
Bila masih mungkin 
Kita menorehkan bakti 
Atas nama jiwa 
Dan hati tulus ikhlas 
Mumpung masih ada 
Kesempatan buat kita 
Mengumpulkan bekal 
Perjalanan abadi

Selasa

Layan cerita ni ba..


Salam se kaw kiawi...arap  ku kaw kiawi esihat sesamping memanau nu keraja2 muyu setiap runat..elaaid aku yoh dai minongapdate nu blogku tu so esibok bo nu keraja..untuk insan kali too kuwai sabt serita elucu tinulisku selalom blog ku too..serita itoono ado kana mengana isoi2 pon.rekaan semata..sekadar hiburan toko kiawi..yang ewarong walon nu pongajaran yang dai ewarong walon nu sempadan bo..ba layan poh ka ati eyo'..heheheh

SERITA NU IDO PANGLIMA
Selalom tahun 1441-kuwai idoh panglima toh,sebelom iyoh minompanou mian semedan perang sinumambat iyoh no idoh una niyoh yang erapat seiyoh om una yang epaling eporoksaya niyoh.
PANGLIMA:touwi moh poh kunsi too!Ong dai aku keloga keimbagu tooi,miki tolong aku seikau mengebuka nu simpan katak besi (Cawat besi) sawoh kun oh.izinon ku iyoh menton isoi2 ya keinginan niyoh.
RAKAN:Bah,o’yoh boh suledku.
Kelega nu awi2, semasa panglima om tentra niyoh murehat2 se imbing nu sungoi, ungkiat sediraw nesiuw nesiroh kuwai idoh kusoi mengedayung elaju menuju sesiroh.sekali erani baru netenduan nesiroh kusoi yang minengedayung elaju menuju sesiroh ri pala kusoi una nu panglima ri yang landu peroksayaan nu panglima ri.
RAKAN:Miki maaf bo’ panglima..kunsi nitaak mu ri salah bo’! (rupa niyoh tinaray nioh yoh mengebuka ptut yoh neilaan niyoh sala kunsi..aiaiaiai…bana..bana yoh…una ade guna muad,dai poh matoi bunuka niyoh yoh..hihihi..

WOINOI TOTOWOH
Kuwai idoh eodo’(woinoi tutuwo) umur niyoh lobih kurang yoh 65 netahun minoanak.Una-una niyoh lumoga mengelawat seiyoh.Semasa siroh moingin monsiow nu anak eodo’ ri, “adang poh” koh eodo’ ri.Moingin poh siroh mensiow ir ya tengaron nu eodo’ ri “adang poh”..oiranan yoh una-una niyoh ri,akhir niyoh dinuwat nesiroh “sembiya yoh ito kai boleh mensiyow nu anak muri?”.”Eng tumangi anak kuri baru kaw yoy mensiow” “nekoroh ati tumangi anakmuri baru yoh kai boleh mensiyow?” “sebab niyoh nelupanan ku semboh pinelakku anak kuri sisuna”…Kuwai ya pala lebow sekoitu..hehehehe…

MUSALA’ PAHAM
Kuwai duwo musoled kambar,ingaran niyoh TAM om Toni.Siroh mayo yoh om minenton yoh kiduwo.TAM kuwai ido alud yang moingin yoh nerebok.Kebetulan kuwai ido nerunat sawon ni TONI minatoi semasa minaid nu alud ni TAM.Dai poh elaid epat nerunat sawoh ni Tam minatoi kuwai ido woinoi tutuwoh sinumambat sisi TAM,intaan nu woinoi tutuwoh ri siTONI..Ke sonoh woinoi tutuwo ri “esedian aku ya bo nu keliongan yang airosananmu noh,esedian ko gam” si TAM too pu intaan niyoh ya woinoi tutowo ri mutangar pasal nu alud niyoh minengejawab, “dai apa yoh boh sebana niyoh elaid oh moingin ku eyada…etuwo yoh,lagipon dai yoh elingkat soko pertama nesiyow ku iyo.Sedipak niyori pun elapok yoh om awutong bana.Setuli niyori pon etruk yoh,oowang sedepan niyoh rip on mayo yoh,Setiap kali gunaanku,oowang niyoh makin mayoh om nebocor yoh” “rasaku yang paling nekerosak seiyoh semasa pineidamku seopat koiwan una-unaku.eningat ku yoh siroh koiwan niyoh dai yoh eparu bana nga miongin ya siroh mengidam.Siroh epat koiwan serantak masow om nepedih muad selintonga niyoh ri”. Nepengsan woinoi tutowo ri kerongow nu serita ni TAM….huhuhuhu….