Rabu

Mengimbau Kenangan Semasa Jadi Cikgu (GSTT) Pedalaman Sabah

Suria mentari sinar berseri,
Sampan menyusur di pagi hari ,
Di daerah pedalaman mengabdikan diri,
Guru sejati menyahut seruan pertiwi.

Serita ku kali too mukait nu’ keidopan om pengorbanan airosanan nu sigu2 sepedalaman..pengalam to neirasanan ku kendiri sepanjang lobih korang telo ne tahun aku mengajar sepedalaman sebagai GSTT (Guru Sandaran Tidak Terlatih)..Nga mungkin okona rejiki ku kejadi nu sigu yang terlatih..mungkin siroh yang nekejadi sigu sandaran moinong seaku selalom tahun 2002-2004 koiloh nekoroh kai dai neketerus kejadi nu sigu yang terlatih…kerasa kai ya,pengorbanan mai guru pedalam masa iri soko dai inarga nu kementrian pelajaran.. 

kiawi kai guru sandaran dai terlatih pedalaman sabah tinamat kontrak tanpa kuwai bantuan ungkiat sekementrian pelajaran mengebantu sekai serapon (masow) semaktab perguruan masa iri.kuwai una mai yang lebih yoh 10 netahun mekhidmat sebagai GSTT pon tinamat kontrak..Jasa om pengorbanan mai ado penghargaan..onu pon kiawi tinggal oh kenangan,sekurang2 niyoh kuwai ya jasa mai mengedidik sekeloloingan yang dahaga nu ilmu..Seperenggan dipak tu seritaku mengajar sepedalaman sobagai sigu sandaran.

Selalom tahon 2002 permohonan ku mukeraja sebagai GSTT neterima..tontongku mengajar seido sekolah sepedalaman seDaerah Beluran Sandakan Sabah..SeSK.Abuan,Beluran..Jarak niyoh ungkiat sepekan Beluran Lobih korang 300 kilometer.Ado lalan sondiang,melainkan lalan songoi sobagai pengankutan utama niyoh mian seiskolah maid nu alud yang mengongoi numasa lobih kurang ido runat,nga ong cuaca dai ewarong mengongoi nu masa 2 nerunat ya..lalan niyoh pon mencabar so esuang jeram om edaras..Sepanjang aku mukhidmat seiskolah ri esuang pengalaman neirasananku..keberata aku ya neketuru sewatu so masa iri cuaca kumarau sungoi niyoh ecetek,mongokan kai ya nu bang2..om awi mai neketuru sewatu ri uran ekancang..mututup kai ya nu kimbos nga eyopos ya.
 
Insan kali aku nekologa di soko dai aku poroksasya nokologa aku di,so serau nu iri kuwai iskolah.Kemudahan pena ado,talian nu talipon ado,letrik ado,sungoi ebersih pon ado,kadai ado,ospital pon ado,byangkan setontong sokono pon lobow boleh ya miyaw.Masa iri kuwai 3 koiwan saja sigu d..
 
sewaloi guru sempodih, ido2ku mogul..sigu 3 koiwan poh sewaloi guru sesompodih.Sepanjang aku di ong awi memakai kai ya nu lampu pelitaan.ong mengonsang nu okanon momakai kai nu kompor (simawar).songoi mengharap nu sungoi uran..ong ado uran terpaksa mengalap nu sungoi se sungoi ontok inomon om pongonsak.
 
Nekekhidmat aku tooi baru yoh nokoirasa aku nu maksud esunyi.Keberata aku ido2 mogol seiskola so kiawi guru2 minusit mukurusus.sopanjang iri yoh aku mongajar kendiri ungkiat setahun 1 sampai yoh tahun 6.Tooi aku yoh nekebelajar mengiyow nu umbus gauton,kebelajar menyalam, momana nu pait,om mengerambat nu pait walon nu kona.
 
Kadang2 ketangi aku ya kendiri so koondom aku nu keluarga siino om siapa ku.ong kuwai ono2 sesiro dai ku oilaan so talipaun pon ado..onga aku borosakit pon oraw muli om ado ospital.Pon sokono bila koondomku tanggungjawabku mongodidik nu anak bangsa,tatapan ku ya inawoku..isoi poh harapan nosiroh ong okona kai gurur2 yang kosanggup mian setotntong nesiroh..kepuasan mai guru2 pedalaman bila monsiyow siroh borjaya om kedapat keraja ewarong..
  
Harapku kuwai antara siroh kejadi nu guru mengedidik setontong siroh kendiri.So kadang2 kuwai guru yang eyapit sepedalamn dai moingin mian di,kuwai pon dai kesampi sentahun minda yoh..pombelajaran seiskolah tergendala sono..

 
Bila masih mungkin 
Kita menorehkan bakti 
Atas nama jiwa 
Dan hati tulus ikhlas 
Mumpung masih ada 
Kesempatan buat kita 
Mengumpulkan bekal 
Perjalanan abadi

Selasa

Layan cerita ni ba..


Salam se kaw kiawi...arap  ku kaw kiawi esihat sesamping memanau nu keraja2 muyu setiap runat..elaaid aku yoh dai minongapdate nu blogku tu so esibok bo nu keraja..untuk insan kali too kuwai sabt serita elucu tinulisku selalom blog ku too..serita itoono ado kana mengana isoi2 pon.rekaan semata..sekadar hiburan toko kiawi..yang ewarong walon nu pongajaran yang dai ewarong walon nu sempadan bo..ba layan poh ka ati eyo'..heheheh

SERITA NU IDO PANGLIMA
Selalom tahun 1441-kuwai idoh panglima toh,sebelom iyoh minompanou mian semedan perang sinumambat iyoh no idoh una niyoh yang erapat seiyoh om una yang epaling eporoksaya niyoh.
PANGLIMA:touwi moh poh kunsi too!Ong dai aku keloga keimbagu tooi,miki tolong aku seikau mengebuka nu simpan katak besi (Cawat besi) sawoh kun oh.izinon ku iyoh menton isoi2 ya keinginan niyoh.
RAKAN:Bah,o’yoh boh suledku.
Kelega nu awi2, semasa panglima om tentra niyoh murehat2 se imbing nu sungoi, ungkiat sediraw nesiuw nesiroh kuwai idoh kusoi mengedayung elaju menuju sesiroh.sekali erani baru netenduan nesiroh kusoi yang minengedayung elaju menuju sesiroh ri pala kusoi una nu panglima ri yang landu peroksayaan nu panglima ri.
RAKAN:Miki maaf bo’ panglima..kunsi nitaak mu ri salah bo’! (rupa niyoh tinaray nioh yoh mengebuka ptut yoh neilaan niyoh sala kunsi..aiaiaiai…bana..bana yoh…una ade guna muad,dai poh matoi bunuka niyoh yoh..hihihi..

WOINOI TOTOWOH
Kuwai idoh eodo’(woinoi tutuwo) umur niyoh lobih kurang yoh 65 netahun minoanak.Una-una niyoh lumoga mengelawat seiyoh.Semasa siroh moingin monsiow nu anak eodo’ ri, “adang poh” koh eodo’ ri.Moingin poh siroh mensiow ir ya tengaron nu eodo’ ri “adang poh”..oiranan yoh una-una niyoh ri,akhir niyoh dinuwat nesiroh “sembiya yoh ito kai boleh mensiyow nu anak muri?”.”Eng tumangi anak kuri baru kaw yoy mensiow” “nekoroh ati tumangi anakmuri baru yoh kai boleh mensiyow?” “sebab niyoh nelupanan ku semboh pinelakku anak kuri sisuna”…Kuwai ya pala lebow sekoitu..hehehehe…

MUSALA’ PAHAM
Kuwai duwo musoled kambar,ingaran niyoh TAM om Toni.Siroh mayo yoh om minenton yoh kiduwo.TAM kuwai ido alud yang moingin yoh nerebok.Kebetulan kuwai ido nerunat sawon ni TONI minatoi semasa minaid nu alud ni TAM.Dai poh elaid epat nerunat sawoh ni Tam minatoi kuwai ido woinoi tutuwoh sinumambat sisi TAM,intaan nu woinoi tutuwoh ri siTONI..Ke sonoh woinoi tutuwo ri “esedian aku ya bo nu keliongan yang airosananmu noh,esedian ko gam” si TAM too pu intaan niyoh ya woinoi tutowo ri mutangar pasal nu alud niyoh minengejawab, “dai apa yoh boh sebana niyoh elaid oh moingin ku eyada…etuwo yoh,lagipon dai yoh elingkat soko pertama nesiyow ku iyo.Sedipak niyori pun elapok yoh om awutong bana.Setuli niyori pon etruk yoh,oowang sedepan niyoh rip on mayo yoh,Setiap kali gunaanku,oowang niyoh makin mayoh om nebocor yoh” “rasaku yang paling nekerosak seiyoh semasa pineidamku seopat koiwan una-unaku.eningat ku yoh siroh koiwan niyoh dai yoh eparu bana nga miongin ya siroh mengidam.Siroh epat koiwan serantak masow om nepedih muad selintonga niyoh ri”. Nepengsan woinoi tutowo ri kerongow nu serita ni TAM….huhuhuhu….

Ahad

Dari Meja Ketua Daerah Beluran


Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada OKK Abdul Rasid Bin Dondolang selaku Ketua Daerah Beluran kerana beliu sudi memberikan maklumat tentang suku kaum orang sungai di daerah beluran terutama berkaitan adat istiadat orang sungai.Maklumat yang beliu berikan akan saya kemukakan di dalam blog ini dari masa ke semasa.Ini adalah sebagai rujukan orang-orang sungai di daerah beluran terutamanya generasi baru seperti saya.Untuk maklumat lebih terperinci dan tepat saya berharap saudara sekelian dapat membuat rujukan daripada Ketua Daerah Beluran sendiri iaitu OKK Abdul Rasid Bin Dundulang.

PERTUNANGAN DAN PERKAHWINAN ORANG SUNGAI
 
ADAT MEMINAG
A.MENAMONG
-membantu ibu bapa perempuan dengan tujuan melamar anaknya.Apabila seseorang pemuda/teruna itu telah dewasa dan telah berkenan dengan seseorang perawan,maka mengikut adat suku kaum sungai inokang dan puawang.Seseorang lelaki itu diwajibkan Menammong iaitu membantu segala kerja-kerja ibubapa perawan tersebut dan memberikan barang-barang dapur sedikit demi sedikit sehingga pihak ibubapa memikirkan sudah sampai masanya mereka di tunangkan.
Nota: Jika syarat-syarat ini sempurna ditunaikan oleh pemuda berkenaan tanpa membuat kesilapan.Maka menjadi kebiasaan bagi masyarakat suku kaum sungai Inokang/puawang tidak meminta berian atau belanja dapur,belanja hangus (Burroh) selain daripada Ranggi-ranggi (kepala berian)

B.DEMAKAN(TAPAK SIRIH)
-Sekirabya ibu bapa lelaki/pemuda berhasrat untuk meminang seseorang dara perawan.Maka mereka haruslah menyediakan (Demakan) iaitu bungkusan tapak sirih yang berupa alat bahan sirih pinang,rokok dan wangi-wangian dan menyuruh menghantar wakil,biasanya ketua kampong atau ketua suku kaum.

C.BUKA LAWANG(Pembuka/pendahuluan bicara atau kata-kata)
-Sebuah gong ataupun RM30 diletakkan oleh wakil lelaki bersama Demakan iaitu bungkusan tapak sirih,semasa memulakan hasrat dan tujuannya.

D.SONGKET KOBANG (Pembuka/pencungkil mulut)
-Seandainya maksud dan tujuan,wakil pihak lelaki telah diluahkan dan disampaikan tetapi pihak keluarga tidak menjawab maksud tersebut.Maka pihak lelaki mestilah membayar SONGKET KOBANG sebuah gong RM30.

E.KEMELUHAN (Denda mulut)
-Sekiranya berlaku selisih faham di antara pihak lelaki dan pihak perempuan sebelum upecara peminangan ini berlaku, iaitu sebuah gong RM30

F.USORAN(denda kerosakan maruah perempuan)
-Jika berlaku perzinaan atau kesalahan yang melampaui batasan diantara teruna dan dara sebelum peminagan dilakukan.

G.PORINTAH MUSONSAWOH
-Sekiranya sewaktu bercinta pihak teruna/dara tidak melakukan kesalahan yang melampaui batasan dan pihak lelaki mendesak pihak perempuan untuk mengikat pertunangan.Maka pihak lelaki haruslah menbayar denda Porintah musonsawoh tanda kehormatan oertunangan iaitu bernilai satu piukul RM60 kepada pihak perempuan.

H.TINGKOLOS (Ikatan Pertunangan)
-Seandainya kedua belah pihak bersetuju dan mencapai keputusan muktamad.Maka pihak perantaraan yanterdiri dari Ketua kampong ataupun ketua suku kaum akan membuat Tingkolos (berupa simpulan-simpulan tali)yang mengandungi setiap satu simpulan satu syarat atau berian belanja dapur.Belanja hangus (Borroh).

I.OHPOG (Memaksa)
-Ohpog ini dikeluarkan/dibayar apabila pihak perempuan/dara yang ditunang berdalih.Kecuali terdapat sumpahan.mengalami mimpi buruk,dan lain-lain masalah yang munasabah.
Nota: jika terjadi sesuatu masalah atas pertunangan ini,seperti pihak perempuan berlaku curang ataupun memindah mengingkari perjanjian.Maka perempua haruslah membayar denda ataupun ganti rugi kepada pihak lelaki.Seperti dibawah:-
PENOLAKAN:-
A)gong 1 buah RM30 -1 pikul/RM60
B)Denda gong 1 buah -1pikul/RM60
C)Kewaid-disertakan dengan ganti rugi pihak lelaki iaitu 1 pikul/RM60

J.ABBOS (kempunan bagi semua yang mendengar)
-iaitu mengadakan upacara/majlis makan minum seperti upacara perkahwinan,kecuali bersanding mengikut perjanjian semasa pertunangan dan jika perkara ini sebaliknya berlaku keatas lelaki/teruna atau keluarga teruna sehingga mengakibatkan pertunangan terputus.Maka syarat-syarat ini dikenakan keatas pihak lelaki/teruna dan semua kerugian tidak dikembalikan.

K.SALAG (SOLOD) direbut.
-seandainya seorang perawan/dara yang telah bertunang.Telah berlaku curang bercinta seterusnya berkahwin dengan lelaki lain.Maka pihak lelaki yang merebut (pesalah) tersebut dikenakan hukuman yang diberikankepada bekas tunangan perempuan berkenaan.Seperti yang tertulis dibawah ini:-
i)membayar kerugian bekas tunagan tersebut.
ii)Denda SALAG 1gong RM30 -1 pikul RM60
iii)Denda SOLOD 1gong Rm30 -1pikul RM60
iv)PUSOLOTAN (Perdamaian) 1gong RM30 -1pikul RM60
Nota:
1)Denda bagi 1gong RM30 ialah bagi orang biasa(umum)
2)Denda bagi 1 pikul(1gong besar,besi) RM60 ialah bagi keluarga pemegang adat.

UPACARA PERKAHWINAN (MO’ENTON)


A.RANGGI-RANGGI Kepala Berian/Hantaran)
-Disediakan dan dibawa bersama dan seterusnya diserahkan sebelum upacara persandingan.Benda-benda tersebut ialah:-
1)kuali kecil (yang belum dipakai).
2)Mangkuk piring 1 set (kaca sahaja).
3)Pisau kecil buatan kampong (Pais).
4)Rentas kapot (Pembuka butang).
5)Lembing (bangkau) yang belum bertangkai.
6)Ansongai (manic-manik) yang disusun rapid an cantik.

B.SUKAB LAWANG (Pembuka pintu/Tabir)
-Semasa hendak menaiki dan seterusnya memasuki ruang pelamin,pihak pengantin lelaki haruslah menyediakan wang tunai RM60 sebagai persediaan pembayaran Sukab Lawang ataupun (Pembuka pintu/tabir) kerana besar kemungkinan pihak perempuan mengadakan sekatan lebih dari satu pintu atau tabir sebelum sampai ke pelamin.

C.PINTAL (Permintaan Khas)
-Biasanya semasa pengantin lelaki memasuki ruang rumah pengantin perempuan.Pintal itu diminta oleh ibubapa.Keluarga untuk memainkan tarian Tradisional ataupun meminum minuman keras.Mengikut kehendak atau sukatan pihak perempuan.Seandainya pihak pengantin lelaki sendiri tidak pandai atau sesuatu sebab.Maka wakil juga diterima (sah).

D.PU’ORONGAN (Pengantin makan bersama)
-Setelah upacara persandingan diadakan maka keluarga kedua belah pihak menghidangkan 1 bekas/talam makan/minuman yang mengandungi sebuah piring nasi yang dicalak (tinodokan) sepasang kaki ayam yang telah dimasak dan semangkuk lauk yang dimasak secukupnya.Kemudian pihak pengantin perempuan memberikan syarat bahawa pihak pengantin lelaki memakan sepasang kaki ayam tersebut.Jika pengantin lelaki pemalu maka wakil juga boleh diterima (sah).

E.SOGIT Seroi (Doa restu)
-Setelah selesai upacara pu’orongsn (pengantin makan bersama).Maka satu bekas air yang berupa talam tembaga atau barang-barang antic yang serupa telah disediakan yang berisi air,ambiau,dolok serta bunga-bunga wangi.Kemudian kedua belah kaki mereka mencelup kedalam bekas tersebut didahului oleh pengantin perempuan sambil pihak keluarga mendoakan kebahagiaan dan umur panjang kepada kedua pengantin.

F.MONGELUSEW (Upacara dirumah ibubapa lelaki)BETINGKUANG.
-Setelah selesai upacara/istiadat persandingan di rumah ibu bapa pengantin perempuan iaitu 1-3hari.Maka upacara keramaian tersebut beralih ke rumah ibu bapa lelaki.

G.TA’ALIK (nasihat kepada pengantin)
-Setelah selesai semua upacra istiadat perkahwinan/persandingan diadakan sebelum kedua belah pihak bersurai.Maka kedua belah pihak mengadakan ta’alik.Iaitu menasihati,mengajar cara-cara menjalankan tanggungjawab sebagai suami mahupun tanggungjawab sebagai isteri dan seterusnya menyusun,memberitahu calon-calon mertua,abang kakak,adik ipar kedua belah pihak yang dilakukan oleh ketua kampong/ketua suku kaum.

H.SUPANAH (kejadian buruk)
- walaupun pertunagan atau perkahwinan berjalan lancer tanpa masalah dari kedua belah pihak ,tetapi jika terjadi sumpahan iaitu kejadian buruk dan aneh berlaku semasa suasana upacara pertunagan ataupun perkahwinan.Maka dengan sendirinya pertungan atau perkahwinan tersebut terbatal.Dan ditunda kesuatu saat yang baik dan sesuai.Kejadian-kejadian yang boleh dijadikan sumpanah iaitu:-
1)kematian (keluarga yang terdekat antara kedua belah pihak yang terdekat).
2)Kemalangan harta benda kedua belah pihak.
3)OBAH (pohon balak yang hidup tumbang tanpa sebab).
Nota: Adat istiadat ini dijadikan pusaka oleh suku kaum sungai dimukim Lingkabau,sugut yang terdiri daripada 2 puak iaitu INOKANG/PUAWANG tanpa mengira anutan agama.

Rabu

KENANGAN CUTI BALIK KAMPUNG DI SANDAKAN SABAH.Wagu too nekaalap aku nu suti seminggo minuli aku sesabah.Keondom aku nu kampong, so elaid yoh dai nekeuli sekampong.Ari raya aidilfiri ri p on dai ya aku nekeuli so ado suti.Sepanjang aku sekampong epadat panou2 ku,di tooi mempanou.Epanat ya nga epuas ya so okona selalu keuli sesabah.Selaid sentahun dai nekeuli sekampong esuang perubahan esiaw ku,terutama nio perubahan nu pembangunan.Bandar nu Sandakan pena sekiono too kuwai yoh perubahan.Bangunan seimbing nu laut pon nesiap yoh om eluas yoh sekionoh too..

Seruangan too kuwai gambar-gambar
yang nirakam ku sewaktu aku sebeluran,Soko yang oilaan moyoo daerah beluran sememang nio ekanal sebagai tontong nu “posik”(UDANG GALA).


Ong kow moingin mengirasa nu posik mian kaw se daerah beluran.Okona saja posik nga esuang poh okanon nu laut kuwai tooi sedaerah beluran.

Daerah nu beluran dai yah eliuh nu tontong pelancongan.
Sepanjang aku sebeluran nekesampat aku yah minian SeAir Terjun Bakong-Bakong.Dai yah eraw’ ungkiat sepekan beluran lobi kurang 50KM om lalan nio pon eparu ya kereta ewiros pon boleh yah masow,..siroh yang moingin pesanang nu pikiran boleh lumoga tooi..lagi eparu ong mian ido keluarga sambil-sambil mukilah..air terjun nioh teloh ne tingkat. 

Idoh poh tontong iniyananku seSukau daerah nu Kinabatangan..nekeiyan aku seSukau so siAbang ku mukeraja seJabatan Hidupan Liar.


Waktu ri siAbangku giliran nio mengejaga sesukau..Kesampat aku poh minaid mengerunda om siAbangku maid nu alud nu jabatan hidupan liar..ungkiat sesukau sampai se kawasan kampong Bilit.Kira ku moingin aku mensiow nu gajah eliar nga okona rejikiku kesiow so ade gajah minusit..

Cuma Bangkatan saja nesiow mai.sesukau tu esuang hidupan-hidupan liar yang jinaga nu jabatan hidupan liar soko gajah,tambadau,bangkatan,payow,pelanduk,om esuang poh..ong kuwai masa moyo mian kaw sesukau.Sukau ni warta sebagai tontong pelancongan.

Esuang pelancong ungkiat seEropah lumega tooi mensiow nu hidupan liar yang moingin yoh epupus.
Esuang poh tontong seSabah dai neloga ku.Ong kuawi suti moingin ya aku melancong so sebana nioh eminat aku mensiow nu keindahan alam ciptaan nu Tuhan.Disamping kedapat pesanang-sang nu pikiran ungkiat mukaraja sepanjang masa..


Isnin

Salam Kembali Semua...


Pertama sekali sungaiboy mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa meluangkan masa untuk berkunjung keblog riverboybeluran.Dalam beberapa minggu yang lalu operasi mengupdate blog tergendala untuk sementara waktu kerana laptop ada masalah hadware dan terpaksa lah hantar ke acer untuk diperbaiki.Tergerak hati jugak nak beli laptop baru tapi sayang sangat dengan laptop ni selagi laptop ni masih boleh digunakan sungaiboy akan terus menggunakannya walaupun tak lah secanggih mana pun laptop ni ia tetap sungaiboy sayangi..

Teramat lah bosan sepanjang laptop tiada,sekarang barulah terasa ada teman cz laptop da ada depan mata dan boleh terus berkongsi ilmu dengan anda semua. Seperti yang anda semua sedia maklum blog sungaiboy ni adalah 80% dalam versi bahasa sungai.Tapi melalui maklumbals yang sungaiboy terima pengunjung blog ni adalah terdiri daripada pelbagi kaum.Untuk kemudahan anda semua sungai boy akan berusaha untuk menghasilkan sebuah kamus yang akan sungaiboy masukkan kedalam blog riverboybeluran sebagai panduan untuk semua pengunjung blog ini. Memandangkan bahasa sungai belum ada kamusnya sendiri saya harap nanti kamus yang akan saya hasilkan serba sedikit dapat membantu anda dalam memahami isi blog saya dan sekaligus dapat mempelajari bahasa sungai. Sungaiboy akan mengambil sedikit masa untuk menghasilkan kamus tersebut dan sungai boy akan meletakkanya dalam blog riverboybeluran.
Akhir kata dari saya untuk kali ini,terima kasih kerana anda semua terus erkunjung keblog ini.Saya memohon seribu kemaafan andai terdapat cacat cela dalam blog ini dan pandangan serta komen membina anda adalah amat saya harapkan.Terima Kasih.

Selasa

Tanda-Tanda Kematian Untuk Kita Renung Bersama.


Mengewaid nu ulama,tanda-tanda nu matoi ebana om ewujud.Ketakwaan toko saja kedapat mengebeja nu kiawi tanda2 ito..Rasulullah SAW soko yang niriwayat masih poh kesampat mengabar om muserita sekelurarga om ona2 bekenaan nu esusah mengadap nu sakaratulmaut ungkiat awl sampaioh akhir nu haya Baginda.Imam Ghazali rahimullah niriwayat keberata nekerasa nu tanda2 sekoitoh sampaioh iyoh kendiri pelongkop kaiwan niyoh kendiri mengadap nu sakaratulmaut.Iyoh kendiri minongelengkop nu koiwan niyoh nu kiawi persiapan mediu’ niyoh,wuduk niyoh om kafan niyoh kiawi,Cuma se tontong nu koiwan niyoh saja iyoh minemaw sisuled niyoh imam Ahmad Ibnu Hambal mengenerus nu tugas ri.Iyoh newafat bila Imam Ahmad nekesedia yoh mengafan nu tontong nu paras niyoh.
Kuwai pon tanda-tanda ito kebahagi sekemuroh nu keadaan:
Tanda 100 ne runat sebelom matoi.
Itoyoh tanda portama ungkiat Allah SWT se hamba niyoh om hanya esadar sesiroh yang keinginan nu Allah.Pon sokonoh kiawi lebow islam kuwai tanda ito cuma esadar nesiroh atawa pena dai esadar sahaja.tanda-tanda ito selalu nio selepas waktu nu asar.Kiawi koiwan ungkiat sehujung nu ebok sampai yoh sehujung nu akod kuwai getaran mugarak2 soko mengigil.Contoh niyoh soko daging nu kerabau yang wagu ya sinumbalih ong peratian toko bana-bana daging ri soko mugetar.tanda ito rasa niyoh elazat om bagi siroh yang kesadar om kedetik seinawoh bahwa ono tanda moingin matoi maka getaran niyoh akan mingkoyod om oliong Bagi siroh yang dai kesadar atau pena siroh yang ne hanyut nu kenikmatan dai memikir nu soal matoi,tanda ito akan elanyap sekono yah ade sebarang manafaat.Siroh yang kesadar akan menaak nu peluang untuk siroh meniap koiwan nesiroh nu amalan om urusan yang ewiton atau pena eyogol apabila matoi.
Tanda 40 ne runat sebelom matoi.
Tanda ito pena kejadi selapas nu asar.Setontong nu posed toko akan mu denyut-denyut.Pada masa itonoh raun yang neketulis nu ingaran toko ungkiat sepokok yang tontong niyoh seArash Allah SWT.Maka malaikat maut mengalap nu raun ri om mula yoh memaal nu persediaan niyoh setokoh contoh niyoh,malaikat maut akan mula maid setokoh sepanjang nu masa.Kejadi yah malaikat maut toh kan pesiow nu buatan niyoh sekilas om ong ito kejadi siroh yang kepilih ito akan kerasa seolah-olah ebingung sentagal.adepon malaikat maut to noh wujud Cuma ido ya nga kuasa niyoh mengukat nu nyawa kesama nu jumlah nyawa yang ukatan niyoh.


Tanda 7 ne runat sebelom matoi.
Tanda ito ita’ak hanya sesiroh yang inuji nu ujian soko musibah dai begiato.Leboh beresakit yang dai mongokan tiba-tiba kiselera moingin mongokan
Tanda 3 ne runat sebelom matoi.
Masa ito noh kerasa denyutan setontong nu lintonga nu dahi wanan om gibing.Ong tanda ito dapat okesan maka mupuasa yoh toko selepas ito supaya tian toko dai mengandung nu esuang nu tetaie’ om tonoh akan pesanang nu urusan lebow yang memediyo setoko nanti.Masa ito noh mato moitom toko dai yoh musinar om bagi siroh yang beresakit endung niyoh akan sabat-sabat soko erato om ito akan esiyow toko bang siyowan toko ungkiat sesisih.Telingoh akan lumayu semboh setontong nu hujung akan sabat-sabat masow selalom.Tapak nu akod yang mundi’ akan eratu secara sabat-sabat sedepan om esusah peundi’yon.

Tanda 1 ne runat sebelom matoi.
Kejadi selepas nu asar ya.toko akan kerasa ido denyutan sesempedih nu belakang nu koiwan iaitu se tontong nu umbun-umbun.omboh ito tanda niyoh toko dai yoh kesampat samapi nu asar susuab.
Tanda pongobisan sebelom matoi.
Kejadi nu keadaan toko akan kerasa esegit setontong nu pusod om muntiba seawak om seterus niyoh se tontong nu halkum.masa ito noh mengebaca toko yoh terus nu Kalimah syahadah om medog-odog mengimat malaikatmaut mengejemput setoko muli se Allah yang minengiyaw sotoko om sekionoh mematoi setoko keimbagu.
Penutup.
Sesungguh niyoh tooi toko yoh mutaqwa om mudoa seAllah SWT,toko kiawi seantara lobow-lobow yg epilih yang eta;ak nu kesedaran om epeka nu tanda-tanda matoi toh,semoga toko kedapat memaal nu persiapan pongobisan selalom usaha toko mengemohon nu keampunan sama ada seAllah SWT ataupena ungkiat setoko sama-sama manusia toh ungkiat kiawi ni doso om urusan nu hutang piutang toko.Pon sokonoh esesuai nu sifat Allah SWT yang maha berkuasa om pemurah om maha mengasihani maka niriwatkan bahawa tarik matoi lobow masi boleh ubahon dengan nu amalan doa,samada ungkiat setoko kendiri ataupon doa ungkiat lobow sendiang.Pon sokono kiawi ito ketentuan nu Allah SWT yang maha berkuasa semata-mata.Mari toko yoh musama2 mengusaha om mudoa agar toko kiawi itaak nuhidayah om petunjuk ungkiat seAllah SWT om kelapangan nu masa om kesihatan koiwan om pikiran selalom usaha toko mengiyow nu keredhaan Allah SWT om eno ya sala om silap ri ungkiat sekelemahan lobow ri kendiri

WALLAHUA’LAM.

Tips Kesihatan untuk anda

Searangan Jantung Dan Minum Air Suam.
Fakta ini sangat bagus. Bukan semata-mata berkenaan air suam, tetapi berkenaan Serangan Jantung ... Masyarakat Cina dan Jepun minum teh panas untuk ketika bersarapan, bukannya air sejuk, mungkin inilah masanya kita perlu mengubah tabiat minum semasa makan .Kepada sesiapa yang gemar minum air sejuk, fakta ini sangat bermakna buat anda. Memanglah sesuatu yang nikmat untuk minum segelas air sejuk selepas makan. Walaubagaimanapun, air sejuk akan melikatkan minyak yang kita makan bersama hidangan. Sudah tentu ia melambatkan lagi proses pencernaan. Sekali gumpalan minyak ini bertindakbalas dengan asid di dalam perut, ia akan memecah dan diserap oleh enzim intestine lebih cepat berbanding makanan pejal. Ia akan selari dengan enzim intestine. Dalam masa terdekat, ia berpotensi bertukar menjadi lemak dan mendorong kepada kanser. Adalah penting untuk minum sup panas atau air suam selepas makan.
Petanda Lazim Serangan Jantung 
Amaran berkenaan serangan jantung – Anda seharusnya mengambil tahu yang petanda serangan jantung bukan sahaja pedih pada sebelah kiri dada. Awasi jika terasa sakit yang menyesakkan pada dada kiri . Mungkin anda belum pernah merasa sakit dada semasa terkena serangan jantung. Muntah-muntah dan berpeluh berlebihan juga antara tanda-tanda lazim. 60% pesakit yang terkena serangan jantung adalah ketika sedang tidur dan tidak boleh bangun dari tidur. Sakit pada dada boleh menyebabkan tidak sedarkan diri. Berhati-hati dan berjaga-jagalah sentiasa. Lebih banyak yang anda ketahui berkenaan serangan jantung, maka lebih peluang untuk anda terselamat.

Bahaya Vicks Voparub
Vicks memang ubat sapu yang paling kerap digunakan oleh ibu bapa apabila anak mereka menangis sakit perut, selsema dan sebagainya.Tapi tahukan jika dilihat dari kajian oleh doktor Singapura dan US, lain pula ceritanya;


Doa Bila berlaku Penyakit Menular
Info ni tersangat dan teramat berguna untuk diamalkan oleh semua.Harap dapat dipanjangkan untuk kesejahteraan bersama.Mudahan-mudahan ia dapat membantu mengurangkan menularnya penyakit H1N1 kini, insyaAllah... Amin..

Seperti yang diketahui penyakit selsema babi atau virus H1N1 telah menjadi wabak yang merbahaya. Negera kita telah menjangkau 58 orang yang disahkan dan Mesir 40 orang. Malahan dalam berita ikhwanonline menyatakan kemungkinan virus selesema babi ini akan bergabung dengan virus selsema burung. Ia akan menjadi lebih merbahaya. Mudah2an Allah menjauhkan kita dari perkara tersebut.
Disini ada 9 perkara berkenaan dengan pandangan Islam terhadap penyakit berjangkit dan wabak ini seperti berikut:
1.Berlakunya jangkitan (infection) penyakit adalah diakui oleh Nabi saw. Nabi saw bersabda:
فر من المجزوم كما تفر من الأسد
“Larilah dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa.” (Hr Bukhari)
Ini adalah suruhan Nabi saw kepada umatnya berhati-hati ketika bermuamalat dengan pesakit yang membawa penyakit yang boleh berjangkit.
2.Penularan dan merebaknya penyakit memerlukan kepada syarat-syarat yang ketat. Oleh itu Nabi saw menafikan penularan ini:
لاَ عَدْوَى
“Tidak ada jangkitan penyakit tanpa sebab.” (Hr Bukhari)
Setiap penyakit yang berjangkit ada cara-cara tertentu, ada yang berjangkit melalui makan dan minum, ada yang melalui darah dengan suntikan, ada yang melalui hubungan jenis dan sebagainya. Hadis menafikan jangkitan penyakit tanpa sebab dan dengan cara jangkitan yang sebenarnya.
3.Dalam keadaan yang diperlukan orang yang sihat boleh bersama pesakit dengan berserah pada Allah swt. Jabir bin Abdullah ra telah meriwayat:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال : كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه
" Sesungguhnya Rasulullah saw mengambil tangan pesakit kusta (leprosy), lalu mengajaknya makan bersama dalam satu bekas. Nabi saw bersabda “Makanlah dengan nama Allah, berpegang teguh kepada Allah dan berserah padaNya.” (Hr Tirmizi)
Oleh itu sesiapa yg bertanggung jawab utk brsama pesakit yg berjangkit ini seperti pegawai dan petugas perubatan hendaklah yakin dgn Allah dan meminta perlindungan kepadaNya.
4.Pengasingan pesakit berjangkit dari orang-orang yg sihat (isolation).
Nabi saw bersabda:
لا يوردن ممرض على مصح
"Pesakit yang berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat.” (Hr Bukhari)
Nabi saw bersabda:
كلم المجزوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين
“Bergaullah bersama pesakit kusta dengan jarak selembing atau dua lembing.” (Hr Abu Nu’aim)
Hadis2 ini menunjukkan bahawa perlunya pengasingan diantara orang yang sihat dengan pesakit yg berjangkit ini. Ini untuk mengelakkan jangkitan penyakit dan penularannya ke dalam masyarakat.
Mazhab Maliki, Syafie dan Hambali menegah pesakit kusta dari bersama orang yang sihat.
5.Kuarantin (quarantine) dalam Islam.
Kuarantin adalah menghadkan pergerakan orang-orang yang sihat yang pernah bersama dengan pesakit yang berjangkit pada satu tempat dalam masa penyakit itu boleh berjangkit. Tujuan utamanya adalah supaya dapat mengelakkan dari penyakit berjangkit itu menular ke dalam masyarakat yg sihat. Walaupun mereka ini dilihat sihat tetapi ada kemungkinan penyakit sudah berjangkit kepada mereka dan gejala penyakit itu belum timbul kerana masa lagi diperingkat permulaan.
Nabi saw bersabda:
الطاعون أية الرجز ابتلى الله عز وجل به أناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه
“Taun (plague) adalah tanda kemurkaan Allah yang mana Allah menguji hamba-hambanya. Apabila kamu mengetahui adanya penyakit itu di sebuah tempat janganlah kamu masuk ke tempat itu. Apabila kamu berada di tempat yang ada penyakit taun (atau penyakit berjangkit lain) janganlah kamu lari keluar darinya.” (Hr muslim)
6.Syahid kepada orang yang mati kerana penyakit wabak (epidemics).
Aisyah ra bertanya berkata:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد
“Aku bertanya Rasulullah saw tentang wabak taun. Baginda menjawab itu adalah azab yang Allah turunkan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah akan jadikan penyakit itu sebagai rahmat kepada orang-orang beriman. Tidak ada sesiapa yang terkena taun dan duduk tetap di negerinya dalam keadaan sabar, mengharapkan ganjaran Allah dan yakin ia adalah hanya ketetapan ilahi melainkan Allah akan memberinya pahala syahid.” (Hr Bukhari)
7.Islam menggalakkan umatnya berusha mengelakkan dari penyakit. Antara ushanya adalah tidak masuk ke tempat yang ada penyakit berjangkit atau wabak. Ini jelas apa yang berlaku kepada saidina Umar ketika mana beliau hendak masuk ke dalam Syam. Apabila beliau mengetahui di syam berlakunya wabak taun, dia berpatah balik dan tidak jadi masuk ke syam. Lalu Abu Ubaidah al-Jarrah berkata:
أفرارا من قدر الله؟
“Adakah engkau cuba lari dari ketentuan Allah?”
Umar menjawab:
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله
“Alangkah baik sekiranya kata-kata ini diucapkan oleh orang lain. Ya, kami lari dari ketentuan Allah kepada ketentuan Allah.” (Hr Bukari)
8.Doa Qunut Nazilah kerana wabak.
Mazahab Syafie dan Hanafi berpendapat sunat qunut nazilah dalam solat untuk menghindarkan taun dan penyakit wabak yang lain. Mazhab Maliki mengatakan sunat solat bukannya doa qunut. Mazhab Hambali menyatakan bahwa tidak disyariatkan qunut untuk menghindarkan wabak kerana berlaku wabak taun pada zaman saidina Umar dan beliau tidak qunut dan tidak menyuruh orang lain qunut.
9.Senghaja memindahkan penyakit berjangkit kepada orang lain.
Menyebabkan kemudaratan kepada orang lain adalah perkara yang dilarang. Nabi saw bersabda:
لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ
“Janganlah menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain.” (Hr Ibnu Majah)
Persidangan Islam yang diadakan di Dubai pada tahun 1415 hijrah telah menyatakan bahwa senghaja memindahkan penyakit yang berjangkit seperti AIDS kepada orang lain adalah dosa besar dan berhak untuk mendapat hukuman yang berat. Perbuatan ini dianggap pembunuhan dengan senghaja yang mewajibkan qisas jika membawa kematian mangsa.
Rujukan: Mausuah Feqhiah Tibbiah oleh Dr Ahmad Kan’an, Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar dan Jawahir Lukluiyyah oleh ad-Dimyati.

Sabtu

Kesan & Akibat Tabiat Merokok Kepada Perokok & Orang Di Sekeliling.Pengenalan
Tembakau too ido bahan walon selalom nu sigup, pinokanal secara menyeluruh nu penjajah Barat termasuk oh selalom nu wonowo islam om sigup too dai perana wujud om dai perana terkanal sejaman nu Nabi Muhammad s.a.w sekalangan lobow maatus2 kinotahunan.
Silaid tembakau sigupon okona saja untuk musuka ria nga winaal nu ido acara selalom upacara kebudayaan om keagamaan.Umum nio umat nu islam dai menigup melainkan nepengaruh nu lebow barat yang minongejajah sesiroh.

Sekionoh too menigup nekejadi yoh nu ido kebiaksaan selalom nu masyarakat toko,sampai kandgkala tapiat tiu pendangan toko soko ido norma yang kebangga setoko.Anggapan epalsu sekoitoo nekejadi ungkiat golongan leboh yg epengaruh nu budaya asing,terutama nio yang pinapar selalom media massa,moingin mugaya demi nu oingin mencapai nu status kecanggihan om keungulan kelaai-kelaai ikait nu menigup.Malah tobiat sokoitoo yg esuka maid om menyeleweng ungkiat selalan yang ebana nekejadi yoh sebagai ido yang semakin menguasai nu kololaingan lebow islam sejaman too.
Hadith Rasullullah s.a.w.:

"Bezakan diri mu dari kaum Musyrikin"(Al-Bukhari&Muslim)
"Bukan dari golongan kita, siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikut-ikut kaum Yahudi dan Nashrani" (At-Termidzi)
"Barangsiapa yang meyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu"(Abu Daud)Kandungan ebahaya selalom nusigup(Fakta)
Setiap selalom nu ido watang sigup iyewaon mengeusit elebih opat(4)neribu bahan nu kimiakiracun yang ebahayaom boleh kepatoi makna nio ido nu seduton kesama nu ido seduton kepatoi.Selisun nu sigup kuwai bahan radioaktif (polonium-201) om bahan2 ginuna selalomnu cat(acetone),pengugas nu lantai(ammonia),ubat nu gegat(naphthalene),racun nu sodom(DDT),racun nu anai2(arsenic,gas kiracun(hydrogen cyanide) yang ginuna se"kamar gas matoi" pesalah yang mengejalan nu hukuman matoi,om esuang poh.Pun sokono racun yang epaling ebahya iri yoh Tar,Nikotin om Karbon Monoksida.


Tar sekurang2 nioh epat nepoluh om teloh(43)bahan nu kimia yang esuang toko koiloh boleh penyabab nu kanser(karsinogen).Bahan seko benzopyrene sejenis policyclic aromatic hydrocarbon (PAH) elaid oh sinah sebagai no agen yang mengemula nu proses kanser.
Nikotin soko najis dadah heroin,amfetamin om kokain,mutindak balas selalom nu otok om kuwai kesan sesistem mesolimbik yang kejadi nu punca utama ketagihan.Sindrom ketagihan nu nikotin yang tudukan nu gejala gian,tolerans,om tarikan,lebih poh eteruk ungkiat ketagih nu najis dadah.Malah ungkian nu kajian saintifik,nikotin itoo kesama nu najis dadah ya,soko yang iniktiraf nu wenuwo nu pwrubatan.Siroh yang neawian nu sigup kadangkala mengalami nu kekacauan nu akal om selalom nu keadaan yang etakan sekali.Ono yoh esusah isoi2 yah yang nekejarat selalom ketagihan nu sigup too mengegol nu tabiat itoo selama nio kecuali yoh kuwai ikhtiar yang bana om kehendak nu Allah.
Nikotin too yah punca utama nu risiko serangan penyakit jantung om strok.Hampir 1/4 pesakit nu jantung siroh yang kuwai tabiat menigup.Semalaysia,penyakit jantung om strok antar penyakit yang esuang yang matoi.
Karbon Monoksida gas yang kiracun yang kineluar nu ekzos nu kereta.Gas itoo mengejajas nu bekalan oksigen yang masou setisu-tisu sampai yoh terencat om akhir nio boleh kesabab nu matoi ong paras nu karbon monoksida selalom koiwan kelebih 60%
Ong racun nu siguo too masou sekoiwan nu lebow atau pena sehaiwan boleh ya mengewit nu kerosakan seorgan ungkiat seendung,sekebang,setekak,saluran nu paru2,saluran penghazaman,saluran nu pernafasan,paru2,saluan penghazaman,saluran nu raa,jantung,organ pembiakan,sampai yohsesaluran nu inseboh om pundi inseboh,ong racun2 ri ekeluar ungkiat sekoiwan.


Kesan nu lison sigup seleboh menigup om lebow sekeliling
kesan nu lison sigup okona saja ketanggungjawab so koiwan kendiri nga selebow sekeliling ya akibat nubahya lisun nu sigup.lisun nu sigup yang ecium nu leboh sekeliling kan keasou serongga kebang om endung kelalu sekerongkong om paru2.Kandungan nu lison sigup kesabab nu kerosak tisu sepanjang nu laluan seruangan ri.Kesabab nu esuang penyakit sekobang,sekerongkong,separu2,om kerosak nu saluran bronkus,kesabab nu brongkitis,penyakit sebahagian nu paru2.Om mengerosak ya pundi nu udara selalom paru2 (alveoli) om kesabab nu penyakit emfisima.
Lison sigup yang ecium yang kelalu se penghadaman om pencernaan,yang boleh kesabab nu esuang penyakit setontong esofagus,tian,om pankreas.Lison selalom nusigup yang kelarut sesungoi akan masou sesistem nu saluran raa om ewiton keseluruh nu koiwanBahan nikotin,okona saja menaak nu sifat ketagi,malah kesabab nu saluran raa arterikejadi esempit.Itoo no kerosak nu dinding arteri om kemudarat nu organ yang sesempedih.
Kesan itoo noh selalom nu jangaka masa elanggau,kesabab nu simptom kebasseakod,sejari,migrain,esakit nu olo,pedih seulu nu atoi,kekejangan nu otot akod,serangan pemayat jantung om esuang poh.Racun nu sigup akhir nio seringon nu buah pinggang om epuson ungkiat koiwan seinseboh.Selalom nu proses itoo ido poh keracunan hasil no penguraian nu kimia lison sigup yang kerosak nu buah pinggang.Racun selalom nu insoboh too kesabab ya nu pundi nu inseboh.Racun ungkiat sigup kuwai kesan tindak balas seubat2an.Secara umum toko koiloh menigup boleh kejajas nu fungsi kumpulan nu enzim se atoi om ada kala nio boleh menambah nu kesan sampingan nu ubat-unbatan.

Kesan nu sigup sekeluarga erani sepenigup

(kesan sesawoh)
-boleh kelahir nu lelaing kurang ewogat
-kelahir nu lelaing dai kecukup nu ulan
-kededah nu kanser
-kekurang nu kesuburan om awal keputus nu haid
 (Kesan seanak)
-Kelebih esanag kealap nu ampus

-pertumbuhan nu paru-paru keleloingan ketangguh
-esang kejadi nu penigup ong mayo nanti

Statistik matoi sinabab nu tabiat menigup
Semalaysia too,menigup menumbang lebih 10,000 nepatoi ido netahun, 30 peratus ungkiat nu iri sinabab nu 10 jenis nu kanser iri yoh kanser nu paru-paru,kebang,esofagus,tekak,pankreas,pundi nu inseboh,buah pinggang,serviks,kolon om tian,50 peratus matoi sinabab nu sakit jantung om strok 25peratus.
Mengikut tangar ni doktor sallehuddin, lebih 100,00 penigup nekeasou sehospital nu kerajaan se seluruh negara sinabab nu sakit jantung,kanser,om penyakit sekatan pulmonari kronik (COPD) om lebih epenting,negara toko nerugi kira2 RM20 billion sentahun minengenanggung nu kos rawatn om neliong produktiviti.


Kewarongan mingkoyod menigup
-miyaw elaid

 -kedapat menghindar nu racun
-kedapat mengelindung koiwan,om keluargaom leboh sendiang ungkiat sebahaya menigup.
-kejadi nu tauladan ewarong sekeloloingan.
-Meningkat nu kecergasan om koiwan yang esihat
-mengeningkat nu deria rasa om wedong
-Nipon lebih epotih om dai meoutong kebang.
-Kedapat mengejimat nu siin
 
Cara mingkoyod menigup yang ebana
-menatap nu masa sembia mingkoyod menigup

-Mengeyakin nu inawo
-Memaal nu nota poringatan
-Mutangar seinawo toko "aku okona penigup"
-Menumpuh serunat sokoitu
-mupikiran positif
-mengiyow nu sokongan
-mengelawan nu koinginan menigup
-mengeguna nu terapi ataupena rawatan yang sesuai
 
Rawatan mingkoyod menigupa
1.Vibration Liquid Chlorophyll (Minuman Klorofil Alfalfa)
Mengebantu mengada nu racun om toksik se lalom koiwan sinabab nu kandungan sigup yang ebahaya.Ewarong emalon selalom keluarga.

2.Seri Wajah 99 C6
Formula mengebantu mingkoyod menigup.Mengeliong nu ketagih menigup.Hukum Menigup selalom Islam
1.Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan fatwa bahawa merokok, menanam tembakau dan memperniagakannya hukumnya adalah haram kerana daripadanya terdapat kemudaratan.
2.Ulama-ulama semasa seperti Dr Abdul Jalil Shalabi mengatakan merokok adalah haram kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan masyarakat.
3.Dr Zakaria Al Bari (anggota Akademi Kajian Islam dan Anggota Lujnah Fatwa Al-Azhar) menyatakan merokok hukumnya haram atau makruh adalah pendapat yang kuat.
4.Al Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya telah memberi fatwa merokok hukumnya makruh jika ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Sebaliknya adalah haram jika ia mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan.
5.Syeikh Hasanain Makhluf iaitu bekas Mufti Kerajaan Mesir telah menetapkan merokok adalah haram jika mendatangkan mafsadat kesihatan dan mengurangkan hak keluarga dari segi pengurangan nafkah kepada keluarganya. Makruh jika mafsadat itu tidak ketara atau tidak mengurangkan hak nafkah keluarga.
6.Di Malaysia, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 yang berlangsung pada 23 Mac 1995 telah memutuskan bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram menurut pandangan Islam.
7.Fatwa Negeri Selangor Darul Ehsan yang telah diwartakan pada 7 Disember 1995 di bawah Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 telah menyebutkan bahawa amalan menghisap apa jua jenis rokok adalah haram bagi mana-mana orang Islam.
8.Fatwa Negeri Perlis memutuskan bahawa menanam tembakau atau merokok dan memanfaatkan hasil tembakau adalah haram.
9.Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram walaupun sehingga kini belum ada penguatkuasaan berhubung perkara itu kerana berdasarkan pendapat pengamal perubatan bahawa perbuatan merokok boleh mendatangkan mudarat.
10.Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka juga telah bersetuju menerima pakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia Kali Ke-37 bahawa amalan merokok itu hukumnya adalah haram.