Khamis

Sejarah Hari raya Versi Bahasa Sungai...TUNTONOD nu ari raya selalom nu islam mula nio ungkiat ponghijrahan Rasulullah mian so madinah. Nokologa boginda so madinah kuwai dowe ari raya sombuten nu bangsa arab kotika iri.Rasulullah minogeduat sosiro onu dowe ari raya iri, siro minongejawab bahawa dowe ari raya sombuten nesiro iri yo perayaan niwaris oleh turun temurun ongkiat ado' om aki nesiro.
Boginda pon peabar sosiro leboh arab madina bahawa islam minongoganti dowe ari raya sinambut nesiro ri dowe nerunat yang lobih ewarong ituye ari raya korban atau ariraya aidiladha om ari raya fitrah ataupena ari raya aidilfitri.

konsep ari raya selalom nu islam ejelas esiow sobagai porayaan koagamaan.Makna nio ong sombuten selalom landasan agama sebana maka nio ari raya sombuton toko tu adalah ido ibadah.
Aidilfitri sombuten teh tu sebagai kemenangan seleboh yang kedapat pepanau nu puasa ramadan sebana-bana.
kemonanagan tuh okena saja nemanang unkiat nu kejayaan mengawal nu nafsu mongokan om menginum sombulan serunat nu ramadan, nga minoghalang toko ungkiat memaal nu pekara nilarang nu agama.,somboh ong walaan a'a boleh mengebatal nu puasa.Onoyoh Allah minongurnia ido runat setekoh sama2 mengeraih nu kejayaan ongkiat sekemonagnan ri.
Kalimat nu 'Fitri' kendiri maksudnio fitrah,maksud nio kojayaan leboh muli sefitrah asal.

Fitrah asal tu maksud niyoh sebana iri yoh idoh permulaan nu kejadian leboh yang ebersih ungkiat nu
doso om noda.
Oleh kerana tengaron nu porayaan keagamaan,maka nio cara menambut nu hari raya itu kendiri mesti yoh mengikut nu adab om peraturan soko tinentu nu agama.Apabila eyumum oh ari raya,maka wai ri emula nu aktiviti ibadah toko.soko menuang nu ibadat sunat,mutasbih,mutakbir om mutahmid sobagai tana
nu megsukur.


Selalom nu ido hadis niriwayat nu Tabrani ungkiat Ubadah bin Soib minengenyata iyoh "isoi-isoi memiaw nu awi aidilfitri om aidiladha,iri yoh memaal nu amalan ewarong om iklas Lillahi taala,maka adoh matoi atoi nio nu runat atoi2 matoi, soari kiamat.
Runat nu ari raya imula nu mengobersih nu koiwan,musiap2 mian se masjid menunaikan solat sunat aidilfitri om seterusnio memiaw nu ukwah mian muziarah2 sewaloi nu suled2 om una2
Ido so mosti endomen toko islam okona mengajar setoko sobagai umat nu mulebih2an om mengelampau nu batas selalom menambut nu aonu ya perayaan.Itu ye maksud nio islam mengelarang umat nio memaal nu pombaziran selalom menambut nu ari raya soko eboros mubelanja semata2 petodok2 nu gaya om kesanangan..okaya aku yoh ko madi..
Sezaman nu Rasulullah, linumega ido sahabat nabi sumambat seiyoh om minemakai nu pakaian ewagu, ko sahabat ri: ? Ya Rasulullah,nu tahun tu aku dai kedapat menambut nu aidil fitri." Baginda minengeduat mululi:" nekuro suledku?" kosoi ri minengejawab:? ado pekaian waguku....
Rasulullah pena minengaduat se sahbat sendiang,isoi2 yang kuwai pakaian wagu boleh menaak sekosoi ri sisuna.Makana nio islam dai minengelarang isoi2 saja mugaya nu pakaian wagu.

Nga pongajaran nio selalom menambut nu ari raya tu okona kiawi kinasib kuwai nu pakaian wagu. Igalak isoi2 so moingin memaal nu kebajikan musadakah enu2 ya so leboh ado keupayaan.
Konsep nu ari raya selalu nio ikait nu pembaziran.Mengebelanja nu si'in memelih secara mulebih2an ataupena memelih ido yang memaal nu kemudaratan seperti kelejipong om bunga apoi esalah se sisi nu agama.Kalu kiawi pembaziran tu angkara leboh toko sekiono tu kiawi miyaw emewah.

Sepatut nio ong kwai rejiki lebihan itaak toko se suled2 seagama toko yang dai kedapat menambut nu ari raya soko toko.
Ido poh budaya toko menambut nu ari raya sekiono tu, mena'ak nu "siin raya".Islam dai mengelarang menaak nu si'in tu, asalkan dai mengelampau nu konsep mena'ak.Adang toko yoh mengedididk nu keloloingan toko mengelawat sewalaoi waloi semata2 mengarap kololoingan toko ta'akan nu si'in raya.Mala kwai kala nio ong dai ta'akan nu si'in raya menganggap om mu prasangka dai owaraong ong dai menaak nu si'in ari raya.Misalan nio, mutangar kedekut, obakil om esuang pe tengaron.
Menyentuh nu soal si'in to,ido kewajipan kiawi seleboh islam menjelang aidil fitri to iri yoh ZAKAT FITRAH.Si'in nu zakat to isumbang so' leboh2 yang dai kemampu,emiskin,efakir, om sebagai nio mengikut walu asnaf tinatap nu syariat.
 
Ong aidilfitri tu sembuten nu kegembiraan melampau dai mensiaw nu pengisisn soko tangar sedilanggau ri,maka menimpang ohse tujuan asal nu ari raya selalom landasan nu agama islam.Syawal yang dai elaid lumega to sepatut nio mengejera so toko sesebalik kemenangan om kejayaan toko selalom menambut nu aidlfitri,adang elupanan toko tuntutan nu gama sepatutnio....
Akhir kata ungkiat seaku,Selamat menambut nu ari raya sekaw kiawi suled2ku.miki maap miki ampun aku seulan ewareng tu eng kwai salahku..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan