Ahad

"PESANAN SEORANG PAKCIK"

Dai toko kodapat monsiow no ido perkara
Ong toko monsiow mengeguna nu mato yang eboka
Nga atoi toko etotop....

Ika.. renungimu sontagal onu sebana niyo
Matlamat nu perjuanganmu...
Sokionoh too esiowku ikau nekeraow'
merubah nu perjuangan muri
Sabat demi sabat harapan ni apa’ om ni ino’ mu
Inancur mu...

Eluluh om ekecewa si apa’mu
Ong kesiow semakin erani si anak niyoh
Yang kinasih,sinayang, om tinatang tonoh
Minengubah nu ido perjuangan....
Penambung nu matlamat
yang dai niyoh necapai...

Si apa’mu neawiyan nu pengorbanan
Dai peranah ekanal nu orati maalon
Sanggup mokorban nu koiwan
demi ido anak niyoh...

Sekionoh too si bopa’mu too mensiow
Harapan ni apa’mu ancur
Hanya nu ido kelipan nu mato...

Sekionoh ido anak semakin erawo’ nesasar
Pinegaruh nu angan-angan
Menantas nu bayang-bayang
Yang pasti niyoh dai akan kesampai...

Peroksaya yoh! Peroksaya yoh! Om peroksaya yoh!
Si Bopa mu too noh epogi musumpah...
Onu yang cinitamu dai akan ecapai...
Poroksaya yoh...

Adoh keporana necatat selalom nu sejarah kejayaan
Lobow yang nehanyut nu angan-angan
Berjaya selalom nu kewiwiyawan
Mencapai nu matlamat...

Dai poh kesampai masa niyoh
Idoh yang masih ginalar pelajar
Ejerumus selalom wonowo mosereng yang audot...

Sinta yang abadi ologa ya masa niyoh nanti..
Ungkiat nu saat itonoh
Piliyo’ antara duo lalan
Berjaya atau pena ogagal...

Yang pasti niyoh
ubayi arah lalanmu sekionoh too
Yang erani selalan nu ogagal…

Tiada ulasan:

Catat Ulasan