Selasa

Tanda-Tanda Kematian Untuk Kita Renung Bersama.


Mengewaid nu ulama,tanda-tanda nu matoi ebana om ewujud.Ketakwaan toko saja kedapat mengebeja nu kiawi tanda2 ito..Rasulullah SAW soko yang niriwayat masih poh kesampat mengabar om muserita sekelurarga om ona2 bekenaan nu esusah mengadap nu sakaratulmaut ungkiat awl sampaioh akhir nu haya Baginda.Imam Ghazali rahimullah niriwayat keberata nekerasa nu tanda2 sekoitoh sampaioh iyoh kendiri pelongkop kaiwan niyoh kendiri mengadap nu sakaratulmaut.Iyoh kendiri minongelengkop nu koiwan niyoh nu kiawi persiapan mediu’ niyoh,wuduk niyoh om kafan niyoh kiawi,Cuma se tontong nu koiwan niyoh saja iyoh minemaw sisuled niyoh imam Ahmad Ibnu Hambal mengenerus nu tugas ri.Iyoh newafat bila Imam Ahmad nekesedia yoh mengafan nu tontong nu paras niyoh.
Kuwai pon tanda-tanda ito kebahagi sekemuroh nu keadaan:
Tanda 100 ne runat sebelom matoi.
Itoyoh tanda portama ungkiat Allah SWT se hamba niyoh om hanya esadar sesiroh yang keinginan nu Allah.Pon sokonoh kiawi lebow islam kuwai tanda ito cuma esadar nesiroh atawa pena dai esadar sahaja.tanda-tanda ito selalu nio selepas waktu nu asar.Kiawi koiwan ungkiat sehujung nu ebok sampai yoh sehujung nu akod kuwai getaran mugarak2 soko mengigil.Contoh niyoh soko daging nu kerabau yang wagu ya sinumbalih ong peratian toko bana-bana daging ri soko mugetar.tanda ito rasa niyoh elazat om bagi siroh yang kesadar om kedetik seinawoh bahwa ono tanda moingin matoi maka getaran niyoh akan mingkoyod om oliong Bagi siroh yang dai kesadar atau pena siroh yang ne hanyut nu kenikmatan dai memikir nu soal matoi,tanda ito akan elanyap sekono yah ade sebarang manafaat.Siroh yang kesadar akan menaak nu peluang untuk siroh meniap koiwan nesiroh nu amalan om urusan yang ewiton atau pena eyogol apabila matoi.
Tanda 40 ne runat sebelom matoi.
Tanda ito pena kejadi selapas nu asar.Setontong nu posed toko akan mu denyut-denyut.Pada masa itonoh raun yang neketulis nu ingaran toko ungkiat sepokok yang tontong niyoh seArash Allah SWT.Maka malaikat maut mengalap nu raun ri om mula yoh memaal nu persediaan niyoh setokoh contoh niyoh,malaikat maut akan mula maid setokoh sepanjang nu masa.Kejadi yah malaikat maut toh kan pesiow nu buatan niyoh sekilas om ong ito kejadi siroh yang kepilih ito akan kerasa seolah-olah ebingung sentagal.adepon malaikat maut to noh wujud Cuma ido ya nga kuasa niyoh mengukat nu nyawa kesama nu jumlah nyawa yang ukatan niyoh.


Tanda 7 ne runat sebelom matoi.
Tanda ito ita’ak hanya sesiroh yang inuji nu ujian soko musibah dai begiato.Leboh beresakit yang dai mongokan tiba-tiba kiselera moingin mongokan
Tanda 3 ne runat sebelom matoi.
Masa ito noh kerasa denyutan setontong nu lintonga nu dahi wanan om gibing.Ong tanda ito dapat okesan maka mupuasa yoh toko selepas ito supaya tian toko dai mengandung nu esuang nu tetaie’ om tonoh akan pesanang nu urusan lebow yang memediyo setoko nanti.Masa ito noh mato moitom toko dai yoh musinar om bagi siroh yang beresakit endung niyoh akan sabat-sabat soko erato om ito akan esiyow toko bang siyowan toko ungkiat sesisih.Telingoh akan lumayu semboh setontong nu hujung akan sabat-sabat masow selalom.Tapak nu akod yang mundi’ akan eratu secara sabat-sabat sedepan om esusah peundi’yon.

Tanda 1 ne runat sebelom matoi.
Kejadi selepas nu asar ya.toko akan kerasa ido denyutan sesempedih nu belakang nu koiwan iaitu se tontong nu umbun-umbun.omboh ito tanda niyoh toko dai yoh kesampat samapi nu asar susuab.
Tanda pongobisan sebelom matoi.
Kejadi nu keadaan toko akan kerasa esegit setontong nu pusod om muntiba seawak om seterus niyoh se tontong nu halkum.masa ito noh mengebaca toko yoh terus nu Kalimah syahadah om medog-odog mengimat malaikatmaut mengejemput setoko muli se Allah yang minengiyaw sotoko om sekionoh mematoi setoko keimbagu.
Penutup.
Sesungguh niyoh tooi toko yoh mutaqwa om mudoa seAllah SWT,toko kiawi seantara lobow-lobow yg epilih yang eta;ak nu kesedaran om epeka nu tanda-tanda matoi toh,semoga toko kedapat memaal nu persiapan pongobisan selalom usaha toko mengemohon nu keampunan sama ada seAllah SWT ataupena ungkiat setoko sama-sama manusia toh ungkiat kiawi ni doso om urusan nu hutang piutang toko.Pon sokonoh esesuai nu sifat Allah SWT yang maha berkuasa om pemurah om maha mengasihani maka niriwatkan bahawa tarik matoi lobow masi boleh ubahon dengan nu amalan doa,samada ungkiat setoko kendiri ataupon doa ungkiat lobow sendiang.Pon sokono kiawi ito ketentuan nu Allah SWT yang maha berkuasa semata-mata.Mari toko yoh musama2 mengusaha om mudoa agar toko kiawi itaak nuhidayah om petunjuk ungkiat seAllah SWT om kelapangan nu masa om kesihatan koiwan om pikiran selalom usaha toko mengiyow nu keredhaan Allah SWT om eno ya sala om silap ri ungkiat sekelemahan lobow ri kendiri

WALLAHUA’LAM.

1 ulasan: